Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ eshopu - základné informácie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Biodiacelia s.r.o., so sídlom Mostová 1840/15, Šaľa, 92701, IČO: 47098058 , IČ DPH: SK2023745031 zapísaného v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.31388/T, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.biodiacelia.sk (ďalej len „Biodiacelia.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

 2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop") na Biodiacelia.sk.

 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Biodiacelia.sk.

 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.

 6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu na Biodiacelia.sk

 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu na Biodiacelia.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.

 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na Biodiacelia.sk

 9. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.

 10. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: Biodiacelia.sk, Biodiacelia s.r.o., so sídlom Mostová 1840/15, Šaľa, 92701, tel. 0904230500 (môže byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníku Vášho telefónneho operátora), email: eshop@biodiacelia.sk

 11. Eshop neposkytuje výdaj tovaru na svojom odbernom mieste.

 12. Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 95050 Nitra

 13. Podnety a sťažnosti je možné posielať poštou na adresu sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu.

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 4. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) prípadne telefonicky obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu eshop@biodiacelia.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

 2. Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu;

 3. Množstvo objednávaného tovaru;

 4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

 5. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adresu eshop@biodiacelia.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru, ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 3. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má podľa zákona č. 102/2014, §7 ods. 1, právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 2. V prípade, že predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa §3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., prípadne poskytol tieto informácie až dodatočne, dĺžka nároku na odstúpenie od zmluvy sa upravuje podľa zákona č. 102/2014, §7 ods. 2, resp. zákona č. 102/2014, §7 ods. 3.

 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tento prípad je popísaný vyššie v časti Storno objednávky.

 4. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom (kamennom obchode). Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť používaný tovar predávajúcemu. Akékoľvek nadmerné používanie, nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru, spotrebiteľ uhradí ako zníženie hodnoty tovaru.

 5. Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

 6. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar spotrebiteľovi odoslaný.

 7. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar v kompletnom stave v akom mu bol doručený, vrátane všetkých darčekov, kupónov a pribalených materiálov, ktoré boli s tovarom doručené. To platí aj v prípade, že je cena týchto vecí na faktúre nulová, alebo nie sú uvedené na faktúre vôbec.

 8. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z., §7, ods. 6 písm. e) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar z dôvodu ochrany zdravia, alebo hygienických dôvodov uzavretý v ochrannom obale a ktorého obal bol po dodaní porušený.

 9. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť vytlačením, vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy na adresu sídla predávajúceho, alebo na uvedenú adresu elektronickej pošty. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na adrese http://www.biodiacelia.sk/dokumenty/Odstupenie_od_zmluvy.pdf

 10. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude podľa zákona č. 102/2014 Z.z. §10 ods. 3, znášať všetky náklady na dopravu tovaru predávajúcemu a to aj v prípade, že je predmetom vrátenia tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.

 11. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 12. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom Biodiacelia.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode Biodiacelia.sk sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na Biodiacelia.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na Biodiacelia.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na Biodiacelia.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 3. V prípade väčších objednávok je možné si dohodnúť individuálnu zľavu, v závislosti od objemu objednaného tovaru.

 4. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene predávaných výrobkov.

 5. Na podporu nákupov môžeme využívať časovo a hodnotovo obmedzené zľavové kupóny/poukážky, ktoré sú zasielané vybranej skupine zákazníkov. Podmienky ich použitia sú špecifikované priamo na kupónoch/poukážkach. Nárok na uplatnenie zľavového kupónu/poukážky nie je vymáhateľný a vyhradzujeme si právo kedykoľvek kupón/poukážku zmeniť, alebo ukončiť ich platnosť.

Poštovné a balné

 1. K objednanému tovaru sa pripočítava poplatok za doručenie.

 2. Zaslanie kuriérom v rámci Slovenska v cene 5,5€ s DPH . Balík Vám doručia na Vami uvedenú adresu dodania a budete notifikovaný prostredníctvom SMS.

 3. Zaslanie slovenskou poštou v cene 4€ s DPH.

 4. Pri objednávke nad 25€ s DPH máte dopravu zdarma. ( v rámci Slovenska. )

 5. Pri balíku dodávaného v rámci krajín EU je cena poštovného 10€ sa vždy vyžaduje platba vopred.

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 1. Platba pri dodávke na dobierku - Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v zaslanej objednávke pri preberaní zásielky.

 2. Platba kreditnou kartou (VISA, Mastercard, Maestro, ...): Kupujúci uhradí plnú sumu objednaného tovaru prostredníctvom svojej platobnej karty cez systém 24-pay. Tovar mu bude odoslaný najbližší možný termín kedy bude tovar pripravený k expedícii.

Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru realizujeme podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Tovary budú expedované v čo najkratšom možnom termíne, odo dňa kedy Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.

 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 3. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom resp. telefonicky.

 4. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke.

 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 6. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca je povinný dať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

Celiakia je autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém neznesie glutén (lepok), bielkovinu, ktorá sa bežne nachádza v rôznych druhoch obilnín ako ovos, jačmeň, špalda a iné.

Pokiaľ celiatik alebo celiatička zje potraviny, ktoré obsahujú lepok, v organizme prebehne imunitná reakcia, ktorá vedie k chronickému zápalu v tenkom čreve. Na čreve sa nachádzajú klky a mikroklky, ktoré zabezpečujú vstrebávanie živín. U ľudí s celiakiou sú tieto klky vplyvom častých zápalov takmer alebo úplne vyhladené, čím dochádza k poškodzovaniu sliznice tenkého čreva. Toto poškodenie následne spôsobuje, že sa živiny vstrebávajú menej alebo vôbec.

Jedinou prevenciou proti celiakii je dodržiavanie diéty, pri ktorej zo stravy vylúčite všetky potraviny, ktoré lepok obsahujú. Keďže ide o ochorenie, ktoré je podmienené geneticky, nedá sa vyliečiť. Jedinou prevenciou je prísne dodržiavanie diéty.

Typickým prejavom celiakie sú tráviace ťažkosti ako bolesť brucha, nafúknuté brucho, kŕče, hnačka či nevoľnosť. U detí s celiakiou sa často objavuje aj porucha rastu.

Medzi nenápadnejšie symptómy patrí napríklad bolesť hlavy, anémia (nedostatok železa), akné, podráždenosť, zlá nálada, bolesti kĺbov či kožné problémy. Z tohto dôvodu navštívia mnohí pacienti gastroenterológa (špecialistu na tráviaci trakt) až na odporúčanie iného špecialistu - kožného lekára, neurológa či dokonca gynekológa.

Ak sa u vás potvrdí celiakia a vy začnete dodržiavať bezlepkovú diétu, všetky tieto nepríjemné príznaky v priebehu dvoch týždňov až jedného mesiaca úplne zmiznú.

Celiakiu je možné objaviť pomocou krvných testov a gastroenterologického vyšetrenia (biopsiou čreva), ktoré celiaku buď potvrdia, alebo na 100 % vyvrátia. Vyšetrenie u gastroenterológa nie je bolestivé, môže však byť nepríjemné. Pri tomto vyšetrení sa odoberajú vzorky tkaniva tenkého čreva, aby sa zistilo jeho poškodenie.

Existujú tiež prípady, keď je celiakia preukázaná len výsledkami z krvi a výsledky z biopsie na poškodenie čreva nepoukazujú. Ak lekár neurčí inak, aj v tomto prípade je dôležité dodržiavať bezlepkovú diétu.

Domáce testy na zistenie celiakie sú v súčastnosti dostupné a dajú sa bežne kúpiť v lekárni. Ich princípom je otestovanie krvi z bruška prsta na prítomnosť protilátok IgA, ktoré sú pri celiakii v krvi prítomné. Takéto domáce testovanie nenahrádza vyšetrenie u lekára. 100 % potvrdenie alebo vyvrátenie ochorenia môžete získať len od gastroenterológa.

Celiakia nespôsobuje náchylnosť na iné choroby. Môže sa stať, že pred stanovením diagnózy sa u vás prejaví intolerancia na laktózu kvôli poškodenému črevu. Nie je to však pravidlo a po konzumácii mlieka alebo mliečnych výrobkov nemusíte ťažkosti vôbec pociťovať. Ak by sa u vás náhodou potvrdila aj bezlaktózová intolerancia, je potrebné vyhýbať sa mlieku a mliečnym výrobkom. Dajú sa nahradiť belaktózovým mliekom, rôznymi rastlinnými nápojmi ako je sójový, mandľový či ryžový nápoj, rovnako sú v ponuke aj bezlaktózové jogurty či syry.


Celiakia má tendenciu “k sebe pridružovať” aj iné autoimunitné ochorenia ako cukrovka či ochorenie štítnej žľazy. Na celiakiu sú tiež náchylní pacienti s genetickými ochoreniami ako Downov alebo Turnerov syndróm.


Pri nedodržiavaní bezlepkovej diéty je zvýšené riziko vzniku rakoviny tenkého čreva alebo bielych krviniek. Aj keď môže byť spočiatku ťažké si na diétu zvyknúť, nebude dlho trvať, kým ju budete brať ako prirodzenú súčasť vášho života. Budete sa cítiť lepšie a výrazne znížite riziko, že sa u vás rakovina prejaví.


Po zistení celiakie sa váš život zmení dosť výrazne, a vo veľkej miere k lepšiemu. Keď začnete dodržiavať bezlepkovú diétu, ťažkosti, ktoré vám celiakia spôsobovala, zmiznú. Toto je veľmi pozitívna zmena, ktorá nastane pomerne rýchlo. 

Okrem toho však budete musieť pozorne čítať zloženie produktov na etiketách pri nakupovaní potravín. Takisto zrejme budete oveľa viac študovať, čo môžete jesť a čo sa vo vašom prípade neodporúča. 

Najesť sa v reštaurácii alebo niekde vonku už nebude také jednoduché ako predtým, avšak dnes už aj na Slovensku existujú podniky, ktoré ponúkajú bezlepkové jedlá, prípadne majú na výber bezlepkové cestoviny, pizzu či pečivo. Ak si nebudete istí zložením toho, čo si objednávate, stačí sa jednoducho opýtať čašníka. 

Ak už máte celiakiu potvrdenú, budete musieť do konca života dodržiavať bezlepkovú diétu. Zo stravy musíte vylúčiť obilniny, ktoré obsahujú lepok - sem patrí pšenica, špalda, raž, kamut - a tak isto aj výrobky z týchto obilnín, napr. pečivo, koláče či dokonca údeniny. V súčasnosti je na trhu dostupné široké množstvo prirodzene bezlepkových múk, a preto je prechod na diétu o niečo jednoduchší.

Prirodzene bezlepkové múky napríklad sú:

 • kukuričná múka,
 • pohánková múka,
 • ryžová múka,
 • maková múka,
 • cícerová múka,
 • mandľová múka,
 • hrachová múka,
 • nopálová múka,
 • a iné.

Pozor si však treba dávať aj na jogurty, ktoré môžu lepok obsahovať, na rôzne dochucovadlá ako kečup, sójová omáčka, mix korenín či dokonca ocot. Pozorne budete musieť čítať etikety polotovarov – instantných polievok, pudingov ale tiež mnohých vegánskych výrobkov, ktoré nahrádzajú mäso (napr. robi mäso). 

Vhodné potraviny, ktoré môžete zaradiť do svojej stravy, sú:

 • pohánka, amarant, ryža – biela, čierna, celozrnná, jasmínová, pohánkové a ryžové vločky, strukoviny ako cícer, fazuľa, mungo a mnohé ďalšie.
 • povolené sú všetky orechy, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, mäso a všetky výrobky, ktoré sú prirodzene bezlepkové alebo sú označené ako bezlepkové.

Znakom bezlepkového produktu je preškrtnutý pšeničný klas alebo označenie gluten-free.

Bezlepkové potraviny sú drahšie ako ich klasické “lepkové” verzie. V súčasnosti sú tieto potraviny dostupné aj v supermarketoch, v bio potravinách a iných špecializovaných predajniach, takže nie je nutné nakupovať ich v lekárni. V týchto predajniach však majú bezlepkové potraviny výrazne vyššiu cenu oproti lekárni. 

V lekárni sa dajú bezlepkové potraviny nakúpiť na recept, ktorý dostanete od všeobecného lekára. V tomto prípade je veľká časť ceny preplácaná zdravotnou poisťovňou. Množstvo potravín na predpis je limitované a poisťovňou sú preplácané najmä základné potraviny ako bezlepkové múky, pečivo, cestoviny a pod.

Celiatické potraviny odporúčame nakupovať okrem lekárne v špecializovaných obchodoch a e-shopoch. Ich výhodou oproti supermarketom je rozmanitejšia ponuka a lepšie označovanie potravín, vďaka čomu budete mať istotu, že nakúpite bezpečné bezlepkové potraviny. Ak s bezlepkovou diétou začínate, ochotne vám poradíme.

“Bonus”: Ako celiatik si po vybavení preukazu ŤZP môžete nárokovať na zľavu z dane z nehnuteľnosti, z cestovného na MHD alebo vstupeniek na rôzne kultúrne podujatia či verejné priestory ako ZOO, múzeá a podobne. Ak sa to tak dá nazvať, tak toto je tá “svetlejšia” stránka celiakie. :-)

Momentálne neexistujú lieky, ktoré by celiakiu vyliečili a jedinou možnosťou je dodržiavanie diéty. V prípade, ak trpíte alergiou na lepok, je ale možné, že vám zaberú lieky na alergiu, ktoré budete mať od svojho lekára.